BOZP - 3MON

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Vedeli ste, že Zákon č.124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov sa vzťahuje prakticky na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej aj nevýrobnej sfére?

Určite sa teda týka aj vás. Zistite, aké povinnosti máte ako zamestnávateľ, čo musí dodržiavať váš zamestnávateľ, ak ste zamestnanec a ako vám môže pomôcť technik BOZP.

Aké povinnosti má zamestnávateľ v rámci BOZP?

Ako zamestnávateľ ste v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný dodržiavať určité zákonom stanovené nariadenia. Pre lepšiu prehľadnosť sme ich pre vás rozdelili do tematických kategórií.

OPATRENIA A PRACOVNÉ PODMIENKY

    1. Všetky opatrenia musíte vykonávať v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
    1. Neustále musíte zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom. Pri tom musíte zohľadňovať meniace sa okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky.

RIZIKÁ PRI PRÁCI

    1. Musíte zabezpečiť, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Aby ste to dosiahli, musíte neustále zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy.
    1. Musíte zabezpečiť, aby chemické, fyzikálne, biologické a sociálne faktory a zároveň faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
    1. Musíte odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie a ak to nie je možné, musíte ich obmedziť a pripraviť opatrenia na ich odstránenie.

ŠKODLIVÉ PRACOVISKÁ A OHROZENIE ŽIVOTA

    1. Namáhavé práce, jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných podmienkach musíte kompenzovať vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými a výrobnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce.
    1. Ak vaši zamestnanci pracujú v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa používajú technológie a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia väčšieho počtu zamestnancov, alebo v priestoroch, kde sa nachádzajú osobitné nebezpečenstvá a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov, musíte dodržiavať ďalšie špeciálne nariadenia.

V prvom rade musíte prijať také opatrenia, ktoré vylúčia alebo minimálne obmedzia ohrozenie života a zdravia.

V druhom rade musíte umožniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným zamestnancom, ktorí sú riadne a preukázateľne oboznámení a majú výcvik a vybavenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

PRACOVNÉ POSTUPY A OCHRANNÉ OPATRENIA

    1. Musíte určovať bezpečné pracovné postupy.
    1. Musíte zabezpečiť ochranné opatrenia a ak je to potrebné, tak aj ochranné prostriedky, ktoré musia zamestnanci používať.

DOKUMENTÁCIA

    1. Musíte písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Politika BOZP musí obsahovať zámery, ktoré chcete dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie týchto zámerov. Program zasa musí obsahovať konkrétny postup, prostriedky a spôsob jeho vykonania.

POZOR: Výnimka. Toto nariadenie sa vás netýka, ak máte menej ako 11 zamestnancov.

    1. Musíte vydávať vnútorné predpisy a pravidlá BOZP a dávať pokyny na ich zaistenie.
    1. Musíte vypracovať a aktualizovať zoznam prác a pracovísk, ktoré sú buď zakázané alebo špecificky rizikové pre určité skupiny zamestnancov. Týka sa to mladistvých zamestnancov, tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien.
    1. Musíte takisto viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, všetky záznamy a evidenciu súvisiacu s BOZP päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam.

ZARADENIE ZAMESTNANCOV

    1. Zamestnancov musíte na výkon práce zaraďovať so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť tak, aby bola zabezpečená ich bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Nesmiete dovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti.
    1. Takisto musíte zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami.

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD

    1. Ako zamestnávateľ ste povinný vo vzťahu k práci zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu podľa § 26 vrátane lekárskych preventívnych prehliadok. Musíte tak robiť v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku. Zároveň tak musíte urobiť aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

SAMOSTATNÍ ZAMESTNANCI A ODLÚČENÉ PRACOVISKÁ

    1. Musíte dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj u zamestnancov na odlúčených pracoviskách.
    1. Takisto musíte dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami a u osobitných skupín zamestnancov, ktorým hrozí špecifické nebezpečenstvo.

PRESTÁVKY A ODMEŇOVANIE

    1. Zamestnancom musíte z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytovať prestávky.
    1. Pri práci, pri ktorej sú zamestnanci vystavení zvýšenému riziku úrazu alebo iného poškodenia zdravia, nesmiete používať odmeňovanie, ktoré by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohlo mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia.

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

    1. Musíte vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov. Tento zoznam vypracovávate na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia.
    1. Zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, musíte bezplatne poskytovať potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a zároveň musíte viesť evidenciu o ich poskytnutí.
    1. Osobné ochranné pracovné prostriedky musíte udržiavať v používateľnom a funkčnom stave a dbať na ich riadne používanie.

BEZPLATNÉ KOMPENZÁCIE PRE ZAMESTNANCOV

    1. Ak zamestnanci pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, musíte im bezplatne poskytovať pracovný odev alebo pracovnú obuv.
    1. Zamestnancom musíte podľa vnútorného predpisu bezplatne zabezpečovať pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia. Zároveň im musíte bezplatne zabezpečovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny.

ZAMESTNANCI INÉHO ZAMESTNÁVATEĽA A PODNIKATELIA VO FIRME

    1. Musíte zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby podnikatelia (živnostníci), ktorí budú vykonávať práce na vašich pracoviskách a vo vašich priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie BOZP platné pre vaše pracoviská a priestory.
    1. Výkon práce s fyzickou osobou podnikateľom (živnostníkom) si môžete dohodnúť len vtedy, ak vám táto fyzická osoba podnikateľ (živnostník) preukáže odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce príslušným dokladom.

FAJČENIE NA PRACOVISKU

    1. Ako zamestnávateľ máte povinnosť vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari. Zároveň máte povinnosť zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu.

ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

    1. Aby ste zaistili BOZP, musíte písomne informovať preventívne a ochranné služby (§ 21) o zamestnávaní zamestnanca na určitú dobu a takisto o zamestnávaní zamestnanca k nemu dočasne prideleného podľa osobitného predpisu.
    1. Ako zamestnávateľ sa musíte povinne starať o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s vaším vedomím na vašich pracoviskách alebo vo vašich priestoroch.
    1. Úlohy zamestnávateľa v oblasti BOZP musia zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.
    1. Zamestnávateľ, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom (živnostník), a štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, sú po oznámení podľa § 12 ods. 5 a § 22 ods. 8 povinní zabezpečiť vykonanie potrebných preventívnych opatrení a ochranných opatrení. Ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie, sú povinní konať bezodkladne.
    1. Aj keď vaši zamestnanci majú povinnosť zaisťovať BOZP a vykonávať potrebné opatrenia, toto neovplyvňuje vašu povinnosť ako zamestnávateľa dodržiavať BOZP.

NÁKLADY NA BOZP

    1. Náklady spojené so zaisťovaním BOZP je povinný znášať zamestnávateľ, tieto náklady nesmiete presunúť na zamestnanca.

Pokuty za porušenie ustanovení zákona o BOZP

Uff, bolo toho dosť, však? Tým sme ale žiaľ neskončili. Ak si všetky vyššie uvedené povinnosti nebudete plniť, čakajú vás rôzne pokuty a sankcie.

Tie podľa Zákona č.125/2006 Z.z. (O inšpekcií práce) v znení neskorších predpisov udeľuje Inšpektorát práce. Môže tak urobiť až do 3 rokov od porušenia povinností. Aké pokuty sa vás teda môžu týkať?

PORUŠENIE POVINNOSTÍ ZAMESTNÁVATEĽA

3 300 až 33 000 eur (až dvojnásobok)

Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv.

Ak v dôsledku tohto porušenia došlo k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca najmenej 3 300 eur; za nesplnenie povinnosti uloženej podľa § 12 ods. 2 písm. b) až i) môžete dostať až dvojnásobok.

PORUŠENIE POVINNOSTÍ FYZICKEJ OSOBY PODNIKATEĽA (ŽIVNOSTNÍKA)

3 300 až 33 000 eur (až dvojnásobok)

Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. Ak v dôsledku tohto porušenia došlo k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca najmenej 3 300 eur; za nesplnenie povinnosti uloženej podľa § 12 ods. 2 písm. b) až i) môžete dostať až dvojnásobok.

VEDÚCI ZAMESTNANCI A ŠTÁTNE ORGÁNY

štvornásobok priemerného mesačného zárobku

Pokutu môže inšpektorát udeliť aj vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom podľa osobitného predpisu. Pokutu udeľuje tým, ktorí svojím zavinením porušili povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. alebo záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv, prípadne dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon inšpekcie práce.

VYKONÁVANIE ČINNOSTI BEZ OPRÁVNENIA

do 33 000 eur

Pokutu môže dostať aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo bez povolenia činnosť, na ktorú oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie vydáva Národný inšpektorát práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu.

NEOHLÁSENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU

od 65 do 650 eur

Inšpektorát môže poriadkovú pokutu uložiť aj zamestnancom alebo fyzickým osobám podnikateľom (živnostníkom), ktorí si v určenej lehote nesplnili povinnosti podľa § 16 a bezodkladne neohlásili vznik závažného pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, závažnej priemyselnej havárie, choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania podľa osobitného predpisu.

MARENIE INŠPEKCIE

od 65 do 650 eur

Poriadkovú pokutu môže inšpektorát udeliť aj fyzickej osobe, ktorá sa nachádza na pracovisku zamestnávateľa a marí výkon inšpekcie práce.

Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

O ktoré služby máte záujem?

Bezpečnostnotechnická služba (Zákon č. 124/2006 Z. z.)
Služby technika požiarnej ochrany (Zákon č. 314/2001 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba (Zákon č. 355/2007 Z. z.)

Informácie o spoločnosti


Kontaktná osoba