Technik požiarnej ochrany

Každá právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ (živnostník) musí podľa Zákona č.314/2001 Z.z. (O ochrane pred požiarmi) a podľa Vyhlášky č.121/2002 Z. z. (O požiarnej prevencii) zabezpečovať ochranu pred požiarmi.
Povinnosti spojené s týmto zákonom a vyhláškou za vás môže vykonávať technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.

Kedy sa vás požiarna ochrana týka len obmedzene?

Hoci ste právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (živnostník), existuje možnosť, že si zákonné povinnosti musíte plniť len v rozsahu platnom pre fyzické osoby. Kedy je to tak?

1. Ak na svoju činnosť nepoužívate iné objekty alebo priestory vo vlastníctve alebo užívaní ako byt v bytovom dome, byt v rodinnom dome, pojazdná predajňa alebo predajný stánok doplnkových služieb a obchodu či priestor na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 40 m2.
2. Ak zamestnávate najviac troch zamestnancov a nevykonávate činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
3. Ak nemáte pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
4. Ak nevlastníte, neužívate alebo neobhospodarujete lesy.

Preventívne požiarne prehliadky

Prostredníctvom technika požiarnej ochrany ako ústredný orgán, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (živnostník) musíte zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
Kedy by ste mali tieto prehliadky zabezpečiť? Tu sú zákonné lehoty:

• každých 12 mesiacov
v obytných domoch, v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy
• každých 6 mesiacov
v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
• každé 3 mesiace
v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa (živnostníka), ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu

Čo obsahuje preventívna protipožiarna prehliadka?

1. kontrola organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách
2. kontrola porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi
3. kontrola stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska
4. kontrola zariadení pre protipožiarny zásah
5. kontrola trvalej voľnosti únikových ciest
6. kontrola výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi
7. kontrola funkčnosti požiarno-technických zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov
8. kontrola prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
9. kontrola označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi

Aké sú to miesta so zvýšeným výskytom nebezpečenstva vzniku požiaru?

Ide o miesta, kde sa nachádzajú horľavé látky vytvárajúce zvýšené riziko vzniku požiaru. Patria sem predovšetkým tieto látky a priestory:

• priestory, v ktorých sa používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky (nevzťahuje sa na horľavé stavebné konštrukcie a zariadenie miestností)
• priestory, v ktorých sa vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky
• priestory, v ktorých sa usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve alebo také priestory, kde pri manipulácii vzniká horľavý prach výbušnej koncentrácie
• priestory, v ktorých sa vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny
• priestory, v ktorých sa vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny
• priestory, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky
• priestory, v ktorých sa používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes
• priestory, v ktorých sa používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň

Kedy musíte mať protipožiarnu hliadku a čo hliadka robí?

Protipožiarnu hliadku musíte mať na pracovisku vtedy, ak obsahuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Protipožiarna hliadka pracoviska dozerá na dodržiavanie predpisov na pracovisku a vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru. Zachraňuje ohrozené osoby, privoláva pomoc, zdoláva požiar a zamedzuje jeho šíreniu, hlavne ale zabezpečuje zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

Členovia protipožiarnej hliadky dohliadajú, aby bolo pracovisko v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, hlavne aby boli zatvorené požiarne uzávery, prívody horľavých látok a vypnuté všetky spotrebiče. Takisto kontrolujú vybavenosť pracoviska hasiacimi zariadeniami a prístrojmi.

Na každom pracovisku na viditeľnom mieste musí byť umiestnený aktuálny a čitateľný zoznam členov protipožiarnej hliadky.

Školenie o ochrane pred požiarmi

Účelom školenia je hlavne oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa (živnostníka).
Školenia sa musia zúčastniť nielen zamestnanci, ale aj osoby, ktoré sa zdržujú v objektoch firmy kvôli práci alebo na účel ubytovania (viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní).

Čo všetko obsahuje takéto školenie?

1. výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko
2. výklad o zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok
3. výklad o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarom
4. výklad o protipožiarnych opatreniach a požiarnom poriadku na pracovisku
5. oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení a prístrojov a spôsobom ich použitia
6. oboznámenie sa s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
7. spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu
8. povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu
9. oboznámenie sa s osobitnými predpismi, so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok, pri manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (len pre vedúcich zamestnancov)
10. oboznámenie sa s úlohami uvedenými v § 11 ods. 3. zákona (len pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase)

Kedy sa školenie vykonáva?

• raz za 12 mesiacov
pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
• raz za 24 mesiacov
pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov
• pri prijatí nového zamestnanca
po zaradení nového zamestnanca na pracovisko pred začatím práce
• pri preradení zamestnanca na novú prácu
ešte pred začatím práce
• pri zmene spôsobu práce zamestnanca
ešte pred začatím práce

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

Jednou z povinností, ktorú vám ukladajú zákon a vyhláška, je aj tvorba dokumentácie ochrany pred požiarmi. Túto dokumentáciu vypracováva technik požiarnej ochrany a musí byť vedená v písomnej forme.
Ak vám dokumentáciu bude spracovávať technik požiarnej ochrany z 3MON s.r.o., dostanete ju od nás s týmito zákonne povinnými súčasťami:

• požiarná identifikačná karta
• požiarny poriadok pracoviska
• požiarne poplachové smernice
• požiarny evakuačný plán
• požiarna kniha
• analýza nebezpečenstiev vzniku požiaru
• doklady o kontrole požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov
• údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
• dokumentácia o vyškolení zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
• dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
• dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
• riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
• dokumentácia o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
• a ďalšie potrebné doklady, ak tak ustanovujú osobitné predpisy, vyhlášky alebo STN

Pokuty a sankcie

Pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi (živnostníkovi) môžu uložiť rôzne inštitúcie, a to až do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Podľa toho a tiež podľa typu priestupku sa líši aj ich výška. Tu je zostručnený prehľad:

Okresné riaditeľstvo – do 8 298 eur
Za základné ignorovanie alebo porušenie ustanovení zákona ako:
• nevykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky
• nezriadenie požiarnych hliadok
• nepreškolenie zamestnancov
• nevypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi
• a mnohé ďalšie…

Okresné riaditeľstvo – do 16 596 eur
Za základné ignorovanie alebo porušenie ustanovení zákona ako:
• nevykonanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických zariadení
• nezriadenie hasičskej jednotky
• neoznačenie únikových východov
• nedodržanie zásad skladovania, ukladania a manipulácie s horľavými látkami
• a mnohé ďalšie…

Krajské riaditeľstvo – do 16 596 eur
Za základné ignorovanie alebo porušenie ustanovení zákona ako:
• nezabezpečenie pripravenosti a akcieschopnosti závodného hasičského útvaru a jeho materiálno-technického vybavenia
• zrušenie závodného hasičského útvaru alebo zníženie jeho stavu
• nesplnenie povinností vyplývajúcich z opatrení uložených krajským riaditeľstvom

Ministerstvo – do 16 596 eur
Za základné ignorovanie alebo porušenie ustanovení zákona ako:
• konanie v rozpore s rozhodnutím, ktorým bola zakázaná výroba výrobkov vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ich uvádzanie do obehu a dovoz
• vykonávanie odbornej prípravy bez oprávnenia

Okresné riaditeľstvo – priestupok
pokarhanie až 99 eur

Za základné ignorovanie alebo porušenie ustanovení zákona ako:
• neinštalovanie požiarno-technických zariadení
• nezabezpečenie vykonanie kontroly požiarno-technických zariadení
• neoznámenie požiaru v objekte Okresnému riaditeľstvu
• nezabezpečenie odborného preskúšania komínov
• a mnohé ďalšie…

Okresné riaditeľstvo – priestupok
pokarhanie až 165 eur

Za základné ignorovanie alebo porušenie ustanovení zákona ako:
• zneužitie linky tiesňového volania
• poškodenie alebo odstránenie požiarno-technických zariadení
• nezabezpečenie riešenia a dodržiavania požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
• neposkytnutie pomoci v súvislosti so zdolávaním požiaru
• a mnohé ďalšie…

Okresné riaditeľstvo – priestupok (fyzická osoba)
pokarhanie až 331 eur

Za základné ignorovanie alebo porušenie ustanovení zákona ako:
• porušenie príkazov alebo zákazov týkajúcich sa manipulácie s otvoreným ohňom
• neumožnenie hasičskej jednotke vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru
• vykonávanie činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie
• vypaľovanie porastov, bylín, kríkov a stromov
• a mnohé ďalšie…

Blokové pokuty – do 100 eur
Okresné riaditeľstvo môže blokovou pokutou sankcionovať za všetky vyššie spomínané priestupky a takisto za nerešpektovanie vylúčenia veci z používania. Pri takomto nerešpektovaní môže okrem pokuty dôjsť aj k zastaveniu prevádzky.

Technik PO z 3MON s.r.o.

Chcete mať od všetkých týchto náročných povinností pokoj? Nechajte všetko na 3MON s.r.o. Náš skúsený technik požiarnej ochrany vám pripraví nielen dokumentáciu, ale aj školenia. Takisto zabezpečí dodržiavanie všetkých zákonných ustanovení, aby sa vás netýkali žiadne pokuty.
Tak ako, idete s nami do toho?

Mám záujem o služby technika požiarnej ochrany.